Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

creepandweirdo
5793 195a
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
2138 5c2d
Reposted frommarysia marysia viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
3675 f135
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viayanek yanek
2993 c01e
Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka

August 13 2017

creepandweirdo
creepandweirdo
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
1315 3a33
Reposted frommarrcin marrcin viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
2414 db15
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
creepandweirdo
creepandweirdo
6992 4c81
creepandweirdo
8559 5a2b

August 12 2017

creepandweirdo
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
creepandweirdo
7828 8413
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
creepandweirdo
6213 7682

August 10 2017

creepandweirdo
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl