Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

creepandweirdo
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamalinowowa malinowowa
creepandweirdo
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana viamalinowowa malinowowa
creepandweirdo
4170 8b0d
Reposted fromTangizz Tangizz viamalinowowa malinowowa
creepandweirdo

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle viabylejaka bylejaka

January 16 2018

4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viainmybetterworld inmybetterworld
creepandweirdo
7911 c3d5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaSkydelan Skydelan
creepandweirdo
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia. 
— Małgorzata Musierowicz - "Noelka"
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan

January 14 2018

creepandweirdo
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaseasons seasons
creepandweirdo
1276 ffeb
tea :)
Reposted fromIriss Iriss viaseasons seasons
creepandweirdo
creepandweirdo
5715 03be 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viatarczyn tarczyn
creepandweirdo
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
6096 9868 500
Reposted fromrawriot rawriot viatoniewszystko toniewszystko

January 13 2018

creepandweirdo
5160 a322

January 08 2018

creepandweirdo
9113 64cc

January 04 2018

creepandweirdo

  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.

— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl