Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
creepandweirdo
2363 9029
Reposted fromkaraibski karaibski viabylejaka bylejaka
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
creepandweirdo
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabylejaka bylejaka
creepandweirdo
8042 3020
creepandweirdoReposted fromjaneausten janeausten viabylejaka bylejaka
3871 4ea3
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabylejaka bylejaka
creepandweirdo
Wish I could go back to this kind of problems...
creepandweirdo
słówko na dziś: defetyzm  - brak wiary w zwycięstwo, w powodzenie sprawy, przewidywanie porażki, uleganie panice.
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
4175 d937 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
Czasem kogoś potrzebujesz, czasem nawet wiesz kogo konkretnie. Czasem po prostu samemu jest źle.
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
5984 1407 500
creepandweirdo
creepandweirdo
3284 75b2
Reposted fromasafeather asafeather viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
creepandweirdo
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
creepandweirdo
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
9090 ce7e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
creepandweirdo
creepandweirdo
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl